Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Oppsigelse | Advokat Nicolaisen

Konkursloven

Konkursloven


Konkurs er en juridisk benevnelse for å ta et samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner – for gjennom eventuelt salg å dekke inn fordringshavernes utestående.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert av «Lov om gjeldsforhandling og konkurs», ofte omtalt som konkursloven. Et konkursbo, styrt av en oppnevnt bobestyrer, overtar forvaltningen av den konkursrammedes eiendeler ved åpningen av en konkurs. En eldre betegnelse for konkurs er fallitt.

Konkursretten reguleres i norsk rett gjennom den nevnte konkursloven og dekningsloven, som begge er fra 1984. Også andre lover kan få innvirkning, eksempelvis tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992 og panteloven fra 1980.

 

Vilkår for å slå noen konkurs

Et vilkår for å slå noen konkurs er at vedkommende er definert som insolvent. Dette er aktuelt dersom debitors faktiske eller fremtidige, forventede inntekter ikke er tilstrekkelige for å dekke de løpende utgiftene, og det heller ikke er mulig å oppnå dekning gjennom salg av debitors aktiva.

For at en konkurs kan åpnes kreves det i tillegg at begjæring om konkurs er sendt til retten. Debitor kan selv velge å slå seg konkurs, men i de fleste tilfeller vil en begjæring komme fra en fordringshaver. Å unnlate å slå seg selv konkurs eller eventuelt å begjære gjeldsforhandling, vil i noen tilfeller kunne være straffbart – dersom den økonomiske situasjonen er prekær og debitor således forutsettes å forstå dette, jf. straffeloven § 284.

 

Grunner til at konkurs kan inntreffe

En tøff konkurranse-situasjon eller manglende økonomisk potensial i markedet er typiske årsaker til at insolvens kan inntreffe. Endringer i markedssituasjonen eller i rammebetingelsene for en bedrift kan medføre stor omsetningssvikt eller økte kostnader.

Les mer om Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven).
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Konkursloven

Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Gjennomføring av konkursbehandling

En bobestyrers oppgave er å skaffe midler for i størst mulig grad å dekke av den konkursrammedes gjeld. Bobestyreren må undersøke om noen av debitors disposisjoner forut for konkursen kan være gjenstand for å omstøtes – til fordel for fellesskapet av kreditorer. Det er bostyreren som avgjør hvordan dekningen skal foregå.

Alternativene kan være å selge hele debitors virksomhet samlet – eller å selge gjenstander og eiendeler hver for seg. Salg kan skje enten på vanlig måte ved forespørsler i markedet eller gjennom en offentlig auksjon.

Enkelte krav kan ved oppgjør ha naturlig prioritet fremfor andre krav. Spesielt gjelder dette lønnskrav, samt avgifts- og skattekrav. Lønn til arbeidstakerne i en bedrift som er slått konkurs, dekkes i oppsigelsestiden slik det er definert av arbeidsmiljøloven eller gjeldende tariffavtale av NAV Lønnsgaranti. Utover dette vil oppgjøret skje ved at det avregnes hvor stor del av kreditorenes samlede krav det er dekning for i boet. Kreditorene vil deretter få dekket dividenden av sine krav (eksempelvis 20 % av kravet, i tilfeller der dividenden er det).

I tilfeller der skyldnerens bo kommer under konkursbehandling, har konkursboet rett til å tre inn i de gjensidige avtalene skyldneren har sluttet, og konkursboet trer uten særskilt vedtagelse inn i arbeidsavtaler med arbeidstakere i skyldnerens ervervs-virksomhet.

Dersom det er restgjeld som ikke er dekket ved konkursens avslutning, blir ikke denne slettet, jf. dekningsloven § 6-6. Dersom det dreier seg om en bedrift, vil bortfall av en restgjeld likevel være en realitet, fordi bedriften etter konkursen vil opphøre å eksistere. I disse tilfellene vil det ikke lenger være noen å rette kravene mot.

Unntak kan gjelde i tilfeller der det er snakk om et ansvarlig selskap, eller andre selskapsformer der eierne personlig er ansvarlige for selskapets forpliktelser. Her vil deltakerne fortsatt kunne være ansvarlige for gjelden – inntil den eventuelt foreldes eller på annet vis bortfaller.