Skilsmisse | Advokat Nicolaisen

Den rettslige prosessen frem til skilsmisse

Den rettslige prosessen frem til skilsmisse

Advokatfirmaet Nicolaisen har 30 års erfaring innen familierett. Vi tilbyr juridisk bistand av høy kvalitet og finner gode, effektive løsninger som alle parter er tjent med – i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd.
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
Skilsmisse er ikke lenger å regne som uvanlig. I 2017 ble det tatt ut ca. 10 600 skilsmisser og 9800 seperasjoner. Samlivsbrudd og mulig skilsmisse er en svært vanskelig og sårbar situasjon for ektefellene og reiser mange spørsmål av både emosjonell og rettslig karakter.
 

Veien mot skilsmisse

Er man sikker på at man ønsker skilsmisse? Hva med barna – og hvordan er den rettslige prosessen? Veien til skilsmisse er regulert i ekteskapsloven (el) og suppleres av barnelova (bl). Det er lurt å gjøre seg kjent med deler av disse regelverkene, enten man er sikker på at man ønsker å ta ut skilsmisse eller om man kun er i tvil og ønsker å undersøke hvordan man skal gå frem.
 

Vi bistår med å finne gode løsninger

Våre advokater er høyt kvalifiserte, motiverte og erfarne og kan bistå deg igjennom hele den rettslige prosessen rundt en skilsmisse. Vi yter den beste servicen og er opptatt av å finne en effektiv og god løsning som alle parter er fornøyd med.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:

Våre advokater innen Skilsmisse

logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Bilde av advokater fra Nicolaisen Advokater diskuterende rundt et bord
Vi i Advokatfirmaet Nicolaisen har 30 års erfaring og mange av våre advokater arbeider med ekteskapsrelaterte rettslige problemstillinger, som skilsmisse. Det er viktig for oss å kunne tilby juridisk bistand av høyeste kvalitet og finne raske og effektive løsninger som alle parter er tjent med.

Vilkår for skilsmisse

Oppløsning av et ekteskap kan under ordinære forhold skje på to måter, enten ved at man har vært separert i et år eller ved at man har brutt samlivet i to år jf. el. § 19. Formålet med disse vilkårene er å gi ektefellene tid til å tenke seg godt om og hindre at det tas forhastet beslutninger. Skilsmisse har gjerne en rekke vanskelige følger både i forhold til eget følelsesliv, familien og økonomien. Det er ikke en avgjørelse man bør ta lett på. En seperasjonsperiode trenger ikke nødvendigvis å ende i skilsmisse og gir partene mulighet til å ta opp samlivet og sette uenighetene til side. Hva som i øyeblikket fremstår som uoverkommelig, kan med tid få nytt perspektiv. Separasjon og samlivsbrudd utløser rettsvirkninger man bør være klar over og har ulike fordeler og ulemper.

Separasjon – veien til skilsmisse

Separasjon er den raskeste veien til skilsmisse, og er derfor praktisk når man i fellesskap eller alene er sikker på at dette er hva man ønsker. Enhver ektefelle har en ubetinget rett på separasjon, og det kan søkes digitalt igjennom fylkesmannens hjemmesider. Retten til separasjon er uavhengig av om man er enige om seperasjonen, skilsmissen eller hvordan formuedelingen eller barnefordeling skal foregå. Man trenger hverken å begrunne overfor fylkesmannen eller ektefellen hvorfor man ønsker å ta ut separasjon jf. el. § 20. Heller ikke trenger man å informere ektefellen at man tar ut seperasjon, men dette er upraktisk – ettersom ektefellen vil motta seperasjonspapirer fra fylkesmannen etter at søknaden innvilget.

Separasjonstiden begynner å løpe fra da fylkesmannen har gitt bevilling og et år senere kan man kreve skilsmisse jf. el. § 21. Tidspunktet for separasjonsbevillingen er også av betydning for når ektefellene kan kreve deling av felleseie jf. el. § 57a. Det er den formue som ektefellene hadde på tidspunktet da begjæring om separasjon kom inn til fylkesmannen som skal deles jf. el. § 60a. Separasjon innebærer også at retten til arv og uskifte faller bort jf. arveloven §§ 8 og 66 nr. 3. En separasjonsbegjæring kan ikke tilbakekalles og foreldes ikke, men vil bli helt uten rettsvirkninger dersom man gjenopptar samlivet. Dette gjelder likevel ikke dersom det kun er snakk om kortvarige forsøk jf. el. § 20.

 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no

Samlivsbrudd

For skilsmisse ved samlivsbrudd er kravet at samlivet har vært brutt i to år og at partene bor fra hverandre jf. el. § 22. Det sentrale ved samlivsbrudd er at man har brutt med hverandre. Andre omstendigheter som gjør at man bor fra hverandre regnes ikke som samlivsbrudd dersom man fremdeles har et ekteskapslignende forhold.

Samlivsbrudd har ikke like store rettslige konsekvenser som separasjon. Dette kan derfor være mer aktuelt dersom man er usikker på om skilsmisse er noe man ønsker. Ved samlivsbrudd er retten til arv og uskifte i behold, og fremstår som et bedre alternativ dersom man er i tvil og vurderer å gjenoppta samlivet. Det er den formue som ektefellene hadde på tidspunktet for samlivsbruddet som skal deles jf. el. § 60a. Slik som ved separasjon vil samlivsbruddet bli uten rettsvirkninger dersom ektefellene gjenopptar samlivet, men med unntak for kortvarige forsøk.

Direkte skilsmisse

Det eksisterer særregler hvor skilsmisse ønskes av årsaker som overgrep, tvangsekteskap, og ulovlig inngåtte ekteskap jf. el. § 23. Her trenger man ikke en separasjon- eller samlivsbruddperiode. En ektefelle kan kreve direkte skilsmisse dersom den andre ektefellen har forsøkt å drepe ham/henne eller barna. Der samme gjelder dersom ektefellen utsetter den andre ektefellen eller barna med for grov mishandling, eller fremkaller frykt for at dette kan skje.

Videre kan en ektefelle kreve direkte skilsmisse dersom ekteskapet er inngått i strid med reglene om ekteskapsalder (18 år), ekteskap mellom nære slektninger og forbudet mot ekteskapsinngåelse når en har et bestående ekteskap jf. el. § 24.
Familierett Espen Larsen
I fobindelse med skilsmisse vektlegges hensynet til best mulig kontakt med begge foreldrene, barnets alder, tilknytning til nærmiljøet og reiseavstand mellom foreldrene. Hvis foreldrene ikke blir enig må domstolen avgjøre.

Espen Larsen // Advokat
94 02 94 47 / espen@advonico.no

Mekling i forbindelse med separasjon og skilsmisse – for de med barn under 16 år

Skilsmisse kan være forbundet med et høyt konfliktnivå, spesielt dersom ektefellene har barn og ikke blir enige om hvor barna skal bo. Derfor er det obligatorisk mekling for alle som ønsker separasjon og skilsmisse, og som har barn under 16 år jf. el. § 26. Ordet mekling er noe konfliktladet og litt misvisende – ettersom det som skal foregå på disse møtene er rådgivning med fokus på å samarbeide seg frem til en ordning av hva som skal skje med familien etter en skilsmisse.

Hensikten med meklingen er å finne fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten og hvor barnet eller barna skal bo. Her er det hensynet til barnets beste, etter en skilsmisse, som veier tyngst.

Den som utfører mekling har taushetsplikt og skal gi råd og veiledning i ektefellenes konkrete situasjon. Dette gjelder likevel ikke for forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet jf. el. § 26a. Hvorvidt barnet eller barna skal være med på mekling er opp til foreldrene, men Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet anbefaler at alle barn som ønsker å delta, bør få lov til det. Barn har rett til å være med å bestemme i saker som angår dem jf. bl. § 31.

Når meklingen må gjennomføres avhenger av om man søker skilsmisse etter samlivsbrudd eller separasjon. Dersom man har brutt samlivet i to år og bodd fra hverandre må meklingen gjennomføres før man søker om skilsmisse hos fylkesmannen. Dersom man ønsker skilsmisse etter separasjon må meklingen gjennomføres før man søker seperasjon. Ektefellene plikter å møte personlig, om ikke tvingende grunner forhindrer det. Etter mekling mottar man en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder og som skal sendes med søknaden om separasjon eller skilsmisse. Dette må gjennomføres og fylkesmannen kan ikke gi bevilling til skilsmisse uten den.

Fordeling av formue og barns bosted etter skilsmisse

Når avgjørelsen om å ta ut skilsmisse er fattet, er det behov for å kartlegge og fordele ektefellenes formue og hvor barna skal bo fast. Ektefellene kan i stor grad avtale dette selv, men dersom ektefellene ikke klarer å bli enige kan vi tilby juridisk bistand for å få klarhet i forholdene og i siste instans ta saken til domstolene. Nicolaisen besitter bred fagkompetanse og har lang erfaring innen familierett og skilsmisse. Her kan du lese mer om Foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse.

Vi er stolte av våre høyt kvalifiserte, motiverte og erfarne advokater og kan bistå deg igjennom hele den rettslige prosessen. Med konkurransedyktige priser yter vi den beste servicen og er opptatt av å raskt finne en effektiv og god løsning på en skilsmisse – som alle parter er fornøyd med.
Relaterte artikler innen Familierett
Barnevern
Barnevern
samboerkontrakt
samboerkontrakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse