Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Arbeidsrett | Advokat Nicolaisen

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett – både for bedrifter og privatpersoner.
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange  – både for bedrifter og ansatte. Alle utfordringer er forskjellige og unike, men felles for de alle er at arbeidsrett kan oppleves som krevende og er vanskelig å håndtere alene. Vår avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå dere. Vårt solide og dyktige team har bred erfaring – innen alle felt av arbeidsrett.

Arbeidsrett for bedrifter

Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr trygg juridisk bistand. Vårt team har bred erfaring innen alle felt for arbeidsrett rettet mot bedrifter.

Arbeidsrett for privatpersoner

Vi tilbyr juridisk bistand innen alle felt som gjelder for privatpersoners arbeidsrett. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring.
Relaterte artikler innen Arbeidsrett
permittering
permittering
oppsigelse
oppsigelse
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen arbeidsrett

Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Advokat / Partner
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Advokat / Partner
Ole Sperre

Ole Sperre

Ole Sperre
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Håvard Kaasen

Håvard Kaasen

Håvard Kaasen
Advokatfullmektig (i permisjon)
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokatfullmektig
Mads Holen

Mads Holen

Mads Holen
Advokatfullmektig
Kristoffer Berg

Kristoffer Berg

Kristoffer Berg
Advokatfullmektig
Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke
Advokatfullmektig
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Kort om bedrifter og arbeidsrett

Enhver bedrift vil på et eller annet tidspunkt møte vanskelige problemstillinger innen arbeidsrett. Er din bedriften i en vanskelig økonomisk situasjon? Har du  ansatte som ikke leverer forventede resultater? Har bedriften behov for omorganisering? Ønsker dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler for å etterfølge arbeidsmiljølovens nye krav?
 
Våre advokater med arbeidsrett som fagfelt ser stadig behov for oppdatering og gjennomgang av eksisterende arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, arbeidstidsordninger, arbeidsinstrukser, personalhåndbok m.m.

Vi tilbyr kvalitetssikring av eksisterende – eller utarbeidelse av nye – avtaler og rutiner for arbeidsrett.
 

Omstillings- og nedbemanningsprosesser arbeidsrett

Disse er svært krevende – ikke bare for den ansatte dette angår, men for hele bedriften. Arbeidsrett krever grundige forberedelser og god gjennomføring. En grundig prosess er viktig for et best mulig resultat – med minst mulig støy og uro.

 

Arbeidsrett advokater
Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett.

Ta kontakt med arbeidsrett advokat
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
 

Våre advokater bistår bedrifter ved oppsigelser og avskjed

I mange tilfeller bistår vi som sparringspartner tidlig – og gjennom hele prosessen, frem til oppsigelsen eller avskjeden. Noen ganger søkes bistand først ved mottak av stevning fra den ansatte – som kan hevde at oppsigelsen er usaklig og at arbeidsmiljøloven ikke er fulgt.
 

Tilstrekkelige og relevante rutiner for varsling

Vet de ansatte og bedriftens ledelse hva det kan varsles om, hvordan et eventuelt varsel skal håndteres? Vi bistår bedrifter med kurs, utarbeidelse av varslingsrutiner og organisering av varslingsorgan.
 

Arbeidsrett for utenlandske arbeidstakere

Våre advokater har erfaring fra UDI og fra behandlingen av søknader om oppholdstillatelse for faglærte EU/EØS-borgere, samt for tredjelandsborgere. Noen arbeidsgivere ønsker hjelp til papirarbeidet slike søknader kan medføre.
 

Oppkjøp og avvikling

Står bedriften midt i en prosess der oppkjøp eller avvikling kan være aktuelt? Da kan det være helt avgjørende å søke juridisk bistand tidlig – for å lande trygt.
 

Kort om privatpersoner og arbeidsrett

En arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Det er likevel mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til svært krevende situasjoner for en arbeidstaker. Arbeidsgiver kan f.eks. ha tatt forhastede beslutninger, gitt oppsigelse uten gyldig grunnlag eller trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.
 
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansattes utfordringer ulike. Felles for alle arbeidstakere i denne type situasjoner, er at de ofte opplever de som en krevende – og at de er vanskelig å håndtere alene.
 

Ansettelsesprosesser og arbeidsrett

Mange arbeidstakere tar kontakt med oss først når de er i konflikt med arbeidsgiver om arbeidsavtalen, eller når arbeidsgiver oppdager at det er definert urimelige arbeidsvilkår. Det kan være vanskelig å forstå alle bestemmelsene i en arbeidsavtale – der man har fokusert på punktet om lønn og har ”tatt lett” på resten av avtalen. En arbeidsrettt advokat gir trygg veiledning.

 

Arbeisrett for bedrifter advokat Terje Skåland
Vi har bred erfaring innen arbeidsrett, forhandlinger og prosedyre, og vårt mål er å løse tvisten med best mulig resultat.

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner
23 28 28 00
/  terje@advonico.no

Lovverk innen arbeidsrett for oppsigelser og avskjed

Ansatte opplever en oppsigelse eller en avskjed som utfordrende – og en hendelse som kan sette ens liv på hodet. For mange ansatte oppleves det som vanskelig å stå i en slik prosess alene. Våre advokater innen arbeidsrett kan hjelpe deg gjennom en slik prosess.
 

Konkurranse- og rekrutteringsklausuler innen arbeidsrett

Har du en konkurranse- og eller rekrutteringsklausul i din avtale – og vurderer ansettelse hos en konkurrent? Våre advokater innen arbeidsrett vurderer gjerne avtalen din – opp mot de nye reguleringene i arbeidsmiljøloven på området, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 14 A.
 

Varsling på arbeidsplassen

Arbeidstakere er gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 2A gitt en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsrett gjennom denne loven gir også beskyttelse mot gjengjeldelse ved varsling.
 

Sykemelding, dagpenger og forholdet til NAV

Vår avdeling for arbeidsrett har tett kontakt med vår forvaltningsrettslige gruppe, som omfatter en egen NAV-gruppe. En arbeidsrett advokat sikrer oppfølging også i etterkant av avsluttet arbeidsforhold og under sykemelding.
 
Arbeidsrett advokater
Krevende prosesser innen arbeidsrettt kan kreve kyndig og erfaren bistand.

Ta kontakt med arbeidsrett advokat


To typer – den individuelle og den kollektive arbeidsretten

Arbeidsrett kan tematisk inndeles i to; den individuelle og den kollektiv arbeidsretten. Individuell arbeidsrett tar for seg regulering av forholdet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Kollektiv arbeidsrett omhandler regler om tariffavtaler og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
 

Den individuelle arbeidsretten

Den individuelle arbeidsretten omhandler etablering av arbeidsforhold, arbeidsvederlag, arbeidsgivers styringsrett, regler for arbeidstid, lønn, permisjon og ferie, omorganisering, permitteringer, oppsigelser og avskjed, fortrinnsrett til ny ansettelse, rettigheter ved overdragelse av virksomhet, velferdsgoder og vern mot diskriminering.

En individuell arbeidsavtale skaper grunnlaget for rettslige forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette forholdet innen arbeidsrett reguleres også i stor grad av ulike lover som gir føringer for ulike arbeids- og ansettelsesvilkår.
 

Arbeidsrett og løsning av tvister

Tvister rundt arbeidsrett og individuelle arbeidsavtaler behandles av de vanlige domstolene. Når det gjelder enkelte type tvister innfor arbeidsrett, kan en enklere prosess for løsning av tvister benyttes – ved at arbeidstaker eller arbeidsgiver bringer saken inn for tvisteløsningsnemnda. Her behandles blant annet arbeidsrett og tvister som:
 • fortrinnsrett til utvidet stilling for deltids-ansatte
 • deltids-ansattes rett til stilling som tilsvarer faktiske arbeidstider
 • reduserte arbeidstider
 • utdanningspermisjoner
 • permisjoner i forbindelse med fødsel
 • andre permisjoner etter arbeidsmiljøloven, kapittel 12
 • fleksible arbeidstider
 • fritak fra nattarbeid, overtidsarbeid og merarbeid
 • fortrolige og private opplysninger
   

Arbeidsrett og tariffavtaler

Tariffavtaler vil i stor grad kunne ha innvirkning på de enkelte arbeidsforhold. Dette gjennom å gi føringer for innholdet i individuelle arbeidsavtaler, samt at flere av bestemmelsene i lovene på dette punktet ikke må være gjeldende, ved tariffavtale.

Tariffnemnda kan – etter eventuelle krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon – fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som er landet gjennom en tariffavtale også skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som omfattes i avtalen.

Kontakt oss angående arbeidsrett advokat


Den kollektive arbeidsretten

Den kollektive arbeidsretten tar for seg reglene om både inngåelse og opphør av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsnings-systemet. Dette området av arbeidsrett innbefatter også kunnskapen om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, organisasjonsstruktur og samspill mellom de ulike partene i arbeidslivet.

Kollektiv arbeidsrett skiller mellom rettstvister og interessetvister. Førstnevnte handler om eksistens, gyldighet og fortolkning av inngåtte tariffavtaler. Interessetvister på dette området av arbeidsrett omhandler innholdet i en eventuell revidert eller ny tariffavtale.
 

Tvister og løsninger

Arbeidstvistloven regulerer arbeidsrett og tviste-løsninger mellom parter i privat og kommunal sektor. Arbeidstvistloven har regler om de ulike tariffavtalenes form og innhold, samt gir adgang til å benytte arbeidskamp. Tjenestetvistloven regulerer arbeidsrett når det gjelder forhandlings-retten og behandlingen av rettstvister og interessetvister innenfor statlig sektor. Begge de to lovene innehar regler om mekling hos Riksmekleren, samt behandling av rettstvister i Arbeidsretten.
 

Riksmekleren

Riksmekleren har en viktig rolle innen arbeidsrett – som mekler i interessetvister mellom de ulike partene i arbeidslivet, vedrørende inngåelse av nye eller reviderte tariffavtaler.
 

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er fast voldgiftsnemnd innen arbeidsrett, og oppnevnes med hjemmel i lønnsnemndloven. Ved frivillig eller tvungen lønnsnemnd vil den endelige avgjørelsen i tvisten overlates til nemnda. Den endelige kjennelsen får da virkning som tariffavtale.
 

Tariffnemnda

Tariffnemnda har en annen viktig rolle innen arbeidsrett – og kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler skal gjelde for alle arbeidstakerne som utfører arbeid av den type som omfattes av avtalen. 

Kontakt oss angående arbeidsrett advokat