Logo-liggende-2
search
menubar

Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering

Corona viruset og permiteringer

Fredag 06.03.20 publiserte advokatfirmaet Nicolaisen en artikkel om hvilke problemstillinger arbeidsgivere står overfor i forbindelse med utbruddet av covid-19 (koronaviruset).
Artikkelen finner du her

Bakgrunnen for denne artikkelen er at det nå er vedtatt en rekke tiltak for å hindre ytterligere spredning av viruset. Dette er tiltak som i stor grad påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Disse tiltakene omfatter blant annet endringer i gjeldende regelverk for permittering av arbeidstakere. Denne artikkelen søker derfor å gi en oversikt over hvilke regler arbeidsgivere må forholde seg til i denne perioden.


Generelt om permittering

Permittering innebærer et midlertid opphold i arbeidsforholdet. Dette betyr at som utgangspunktet ved permittering er at arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt midlertidig opphører. En permittering kan gjøres helt eller delvis. Ved delvis permittering innebærer permitteringen en reduksjon i arbeidstid tilsvarende permitteringsgraden.

Arbeidsgiver har bare adgang til å permittere dersom det foreligger saklig grunn til det. Den saklige grunnen må også gjøre det nødvendig av hensyn til driften av virksomheten. Situasjonen vi nå er inne i med den pågående pandemien, sammenholdt med de tiltak som er iverksatt av myndighetene har allerede hatt store konsekvenser for norsk næringsliv. Mange bransjer merker en dramatisk nedgang i sin aktivitet og etterspørsel. Dette kan klart føre frem som saklig grunn til permittering.

Det rettslige grunnlaget for permittering er i stor grad ulovfestet. Dette gjør at adgangen og fremgangsmåten for permittering i stor grad styres av hvorvidt bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke. For organiserte arbeidstakere og/eller arbeidsgivere følger adgangen til permittering som regel forankret i tariffavtale. For uorganiserte gjelder de ulovfestede regler slik disse er utviklet gjennom rettspraksis.
 

Endringer i permitteringsreglene

I normale tider er utgangspunktet for permitteringsvarsel 14 dager. Unntaket fra dette kan gjøres der hvor behovet for permittering skyldes uforutsette hendelser. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 2-dagers varsel.

Foreløpig er det ingen endringer i varslingsfristen, og unntak fra utgangspunktet på 14 dager må vurderes konkret fra bedrift til bedrift. Dette betyr at det ikke er noe automatikk i at pågående pandemien gir grunnlag for 2-dagers varslingsfrist.

Permitteringsvarsel skal under enhver omstendighet inneholde følgende opplysninger:
-       Dato
-       Angi varselfrist
-       Årsaken til permitteringen
-       Permitteringsgrad
-       Permitteringsperiode
-       Og hvilke dager arbeidsgiver er pålagt lønnsplikt
 
Med arbeidsgiverperioden menes de dager arbeidsgiver plikter å utbetale lønn. I normale tider er arbeidsgiverperioden satt til 16 dager. Etter de nå vedtatte endringer er arbeidsgiverperioden i dag nedjustert til 2 dager. Arbeidstakere oppfordres til å henvende seg til NAV dersom de får varsel om permittering. I forlengelsen av dette er karensdagene, dagene mellom der arbeidsgiver betaler lønn og der staten overtar lønnsbyrden, nå fjernet.

Det ble ikke foretatt endringer i begrensningen for hvor lenge arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere. Dette betyr at begrensningen på 26 uker fremdeles gjelder. Dersom utviklingen av virusutbruddet ikke bremses, og tiltakene fortsetter å gjelde vil det være aktuelt med endringer også her. Dette gjenstår imidlertid å se.

Begrunnelsen for de hittil vedtatte endringene er i korte trekk at dette vil bedre virksomheters likviditet. Det ble imidlertid opplyst om at ytterligere tiltak kan iverksettes på kort varsel, og vi oppfordrer arbeidsgivere til å følge nøye med på de eventuelle tiltak som måtte komme.
 
Trenger du mer informasjon om permittering? Les mer her
Fri rettshjelp Advokatfirmaet Nicolaisen
Utbruddet av koronaviruset har begynt å påvirke og komplisere driften av norske virksomheter. Hvordan forholde seg til daglig drift, permitteringer og karantener? Vi gir deg råd.

Kristian Bredesen  // Advokatfullmektig
kristian.bredesen@advonico.no
   /   93 63 47 12
 
Elin Brattbakk Myrset Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
elin@advonico.no
Terje Skåland Advokat / Managing Partner Advokatfirmaet Nicolaisen
Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
terje@advonico.no
Kontakt oss
Del på:
facebook
in