Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Forretningsjus | Advokat Nicolaisen

Forretningsjus

Forretningsjus


Forretningsjus favner om et stort omfang av temaer og problemstillinger. Forretningsjus handler om selskapene og deres rettsforhold og regulerer forholdet mellom de som er deltakere og forholdet mellom deltakerne og foretaket. I tillegg regulerer forretningsjus selskapets forhold til andre aktører.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Det finnes i hovedsak seks ulike foretaksformer som benyttes i Norge og som omfattes av forretningsjus. Dette er enkeltpersonforetak, Ltd./NUF, ansvarlig selskap, aksjeselskap, allmennaksjeselskap og samvirkeforetak. De mest vanlige foretaksformene er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.


Innenfor forretningsjus vil sentrale temaer blant annet være:

 • valg av foretaksform
 • etablering og omdanning av selskaper
 • konsernstrukturer
 • aksjonæravtaler
 • fusjoner/fisjoner
 • kjøp/salg
 • due dilligence
 • kapital og endringer av denne
 • finansiering
 • utdelinger
 • selskapsorganer, herunder styrearbeid, ansvar og daglig ledelse
 • oppløsning/avvikling
 • konkurranse- og markedsføringsrett.
 • Foretaksformer og valg av foretaksform
   
Forretningsjus for bedrifter advokat Terje Skåland
Advokatfirmaet Nicolaisen bistår med forretningsjus i forbindelse med etablering og drift av alle typer foretaksformer.

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner
92 41 54 88 / terje@advonico.no
Før valg av foretaksform er det viktig å avklare hva slags type aktivitet som skal drives i foretaket og hva som er planene for øvrig med aktiviteten. Dette da de ulike foretaksformene har ulike krav knyttet til etablering, og senere knyttet til blant annet dokumentasjon, regnskapsføring og rapportering. Før man velger foretaksform er det derfor fornuftig å bruke en advokat som sparringspartner på forretningsjus – for å avklare den foretaksform som er best tilpasset aktiviteten som skal drives.

Det er mange som kommer til oss for å få etablert en såkalt holdingstruktur for selskaper. Etablering av holdingstruktur stiller ytterligere krav, både til kapital og til den som skal drive foretaket. I noen tilfeller vil etablering av holdingstruktur være fornuftig, men det er ikke slik i alle saker. En advokat kan sammen med klienten gjøre en god vurdering av om det er fornuftig å etablere en holdingstruktur.

Det er spesielt aksjeselskap som ofte velges som foretaksform. Dette da denne selskapsformen er hensiktsmessig for mange fordi det er begrenset ansvar for annet enn selve aksjeinnskuddet. Ansvar er som utgangspunkt både personlig og ubegrenset, så det å unngå slikt ansvar er ofte et viktig hensyn som taler for å stifte et aksjeselskap.

Et ansvarlig selskap vil i motsetning til et aksjeselskap gi deltakerne et ubegrenset deltakeransvar. Det er anledning til å velge annen ansvarsform, men dette må avtales mellom deltakerne, og ansvarsformen må registreres i Foretaksregisteret før den får virkning for andre enn deltakerne.

Advokatfirmaet Nicolaisen bistår både deltakere og interessenter med forretningsjus – i vurdering av selskapsrettslige forhold knyttet til ansvarlig selskap.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Enkeltpersonforetak kan være en praktisk organisering der det bare er en deltaker, og hvor både aktiviteten og mulig ansvar er relativt begrenset. Et enkeltpersonforetak er ikke et eget rettssubjekt selv om det gis organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret. Dette skyldes at enkeltpersonforetaket og innehaveren rettslig sett er sidestilt. Eier hefter derfor personlig og ubegrenset for alle forpliktelser uavhengig av om forpliktelsen er pådratt i egenskap av foretaket eller personlig.

Et enkeltpersonforetak er underlagt visse regler i selskapsloven, og om det er ønskelig med bistand knyttet til en slik vurdering bistår Advokatfirmaet Nicolaisen med nødvendig forretningsjus.

Samvirkeforetak er en egen foretaksform med begrenset ansvar, og reguleres av lov om samvirkeforetak. Hensikten med et samvirkeforetak er å ivareta interessene til medlemmene i samvirkeforetaket. Slike interesser kan være ulike og det stilles ingen spesifikke krav knyttet til disse interessene. Typisk vil medlemmene være forbrukere, næringsdrivende eller ansatte som eier virksomheten de jobber i. Medlemmene står ikke fritt til å eksempelvis foreta utdelinger av nettoformuen til medlemmene, men andel av driftsoverskudd kan mottas. Det er særlige regler knyttet til omsetning av samvirkeandelen og regler for utmelding. Advokatfirmaet Nicolaisen bistår samvirkeforetak innenfor forretningsjus og kan bistå med vurdering av om samvirkeforetak er en hensiktsmessig organisasjonsform.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen forretningsjus

Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Advokat / Partner
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Forretningsjus og interessenter

Det er svært mange ulike interessenter knyttet til forretningsjus. Eksempelvis gjelder dette ansatte, investorer, kreditorer og leverandører. Advokatfirmaet Nicolaisen bistår og har bistått alle typer interessentgrupper innenfor forretningsjus.

Forretningsjus i forbindelse med fisjon/fusjon

Ved sammenslåing (fusjon) eller oppdeling (fisjon) av aksjeselskaper oppstår det ofte behov for bistand. Det er relativt omfattende regler knyttet til hvordan fusjoner og fisjoner skal gjennomføres og det er oftest hensiktsmessig å innhente ekspertise knyttet til forretningsjus og slike transaksjoner. Eksempelvis vil det normalt i en fusjon være behov for å foreta en selskapsgjennomgang (due dilligence) fra både overdragende og overtakende foretak, slik at eksempelvis bytteforholdet mellom partene blir korrekt. Det er heller ikke sjelden at partene etter selskapsgjennomgangen finner at det ikke er grunnlag for å gå videre med sammenslåingen eller oppdelingen. Vi bistår med forretningsjus i forbindelse med  både fisjoner og fusjoner, herunder knyttet til selskapsgjennomgang.
 
adv-nic-0587
Forretningsjus omfatter også hensyn som skal ivaretas ved avviklingen av et selskap og forpliktelsene til selskapets kreditorer.

Kontakt oss

Forretningsjus i forbindelse med oppløsning og avvikling

Videre har Advokatfirmaet Nicolaisen god kompetanse på forretningsjus knyttet til oppløsning/avvikling av virksomhet, blant annet gjennom å påta seg verv som styreleder/styremedlem i avviklingsstyrer.
 
Avvikling av selskap må gjennomføres etter forretningsjus med egne prosessuelle bestemmelser i selskapsloven og aksjeloven.
 
Etter at det er besluttet at et selskap skal avvikles går selskapet over i en såkalt "avviklingsfase". Selskapets virksomhet endres da fra mer eller mindre normal drift, til en type drift hvor fokus i all hovedsak er avvikling innen relativt kort tid.
 
Hvilket organ som forestår avviklingen avhenger av selskapsformen, men i all hovedsak er det enten selskapsmøtet (tilsvarende styremøte) eller avviklingsstyret. Ved avvikling av et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er det selskapets generalforsamling som velger avviklingsstyret.
 
Et vesentlig hensyn som skal ivaretas ved avviklingen av et selskap er forpliktelsene til selskapets kreditorer. Som følge av gjeldende forretningsjus er det lovfestede plikter i selskapsloven og aksjelovgivningen som har til formål å ivareta kreditorenes interesser. Spesielt kan det være verdt å merke seg at et selskap ikke kan foreta økonomiske utdelinger til deltakerne før kreditorene har fått dekket sine krav.  
 
Forretningsjus i forbindelse med hvilket ansvar man fortsatt kan inneha ovenfor kreditorene etter en avvikling, avhenger av hvilken selskapsform det avviklede selskap har hatt.
 
Likevel så hefter også aksjeeiere i aksje- og allmennaksjeselskap solidarisk for forpliktelser ovenfor kreditorer som ikke er innfridd ved tidspunktet for avvikling/oppløsning, men man kan ikke hefte for mer enn den verdi man har mottatt i forbindelse med avviklingen.  
 
Har du behov for bistand med forretningsjus i forbindelse med avvikling av et selskap, eller rådgivning med hensyn til om avvikling er den beste løsningen for deg, ta kontakt med Advokatfirmaet Nicolaisen.
 
Forretningsjus for bedrifter advokat Lars Baklund
Har du behov for bistand knyttet til forretningsjus og selskapsrett kan vi bistå med dette

Lars Baklund // Advokat / Partner
95 75 30 11 / lars@advonico.no

Forretningsjus i forholdet til konkurranseretten

Konkurranseretten må hensyntas i forhold til de rene selskapsrettslige problemstillingene da konkurranseretten kan begrense friheten som selskapene har til å sikre profitt der dette kan skade den frie konkurransen i markedet. Eksempel på ulovlige konkurransebegrensninger er avtaler mellom foretak som har til hensikt å begrense konkurransen og større fusjoner/oppkjøp av foretak i den hensikt å begrense konkurransen på en måte som vil være i strid med konkurranserettslovgivningen. Før slike avtaler inngås bør det brukes juridisk kompetanse innenfor forretningsjus, for å avklare om avtalen kan stride mot konkurranserettslige regler.

 Har du behov for bistand knyttet til forretningsjus og selskapsrett, kan vi bistå med dette.  Vi har flere advokater med forretningsjus som spesialområde, tilgjengelige i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Strømmen, Gjerdrum, Jessheim, Eidsvoll, Råholt eller andre steder på Romerike og i Oslo.