Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Forbrukerjus | Advokat Nicolaisen

Forbrukerjus

 
Forbrukersaker omfatter et vidt spekter saker og bransjer. Felles for disse sakene er at partene er forbrukere på den ene siden, og næringsdrivende på den andre. 
 
portrettbilde_christian_halvorsen-min
Skrevet av Christian HalvorsenSenioradvokat 
95 83 70 17 | E-post | Linkedin
Christian Halvorsen
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Forbrukerjus omfatter kjøp av varer og tjenester i butikk og på nett. Det som ofte regulerer avtaleforholdet mellom partene er standardiserte kontrakter utarbeidet av de næringsdrivende. Blant det forbrukere og næringsdrivende tvistes mest om er kjøp og salg av bil.

 

Kjøp og salg av bil mv.

Kjøp av bil er for mange en stor investering, og det er viktig å kjenne rettighetene sine ved kjøp og salg av bil.

Biltvister topper statistikkene hos forbrukerorganisasjonene i Norge. I 2017 mottok forbrukerorganisasjonene til sammen i overkant av 36 000 klager relatert til bil. Biltvister er med andre ord grunnlaget for svært mange tvister, både mellom næringsdrivende og forbrukere, og forbrukere imellom. Flest tvister relaterer seg som kjent til bruktbil. Typisk for et slikt tilfelle er at bruktbilens faktiske tilstand ikke samsvarer med det kjøper har blitt opplyst om.
 

Privatleasing av bil 

Privatleasing av bil har de senere årene økt kraftig i Norge, og mye tyder på at leasing vil fortsette i popularitet i årene fremover. 

Privatleasing av bil reguleres av avtalen du som forbruker inngår med den næringsdrivende. Mange privatleasingavtaler kan være ubalanserte og i stor grad ivareta den næringsdrivendes interesser. Det er også viktig å merke seg at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder ved inngåelse av leasingavtale. Det er som sagt avtalen som regulerer partenes rettigheter og plikter.

De aller fleste tvister mellom forbruker og leasingselskap oppstår ved innlevering av bilen. Typisk er at det oppstår en uenighet mellom forbruker og leasingselskapet om hva som unormal slitasje.  Ta gjerne kontakt for en gjennomgang dersom du har mottatt krav fra leasingselskapet som du finner urimelig. 

Det er strenge krav til markedsføring av privatleasing av bil. Veiledning for markedsføring av privatleasing av bil finnes på Forbrukertilsynets hjemmeside, og det er en rekke opplysninger som skal være med i markedsføringen. 
 

Husleierett

Vi har erfaring knyttet til tvister ved utleie av bolig. Typiske tvister knyttet til utleie av bolig gjelder utleiers krav om manglende betaling av husleie, utkastelse av leietaker og mangler ved utleieboligen. Utkastelse av leietaker er en tidkrevende prosess hvor det stilles en rekke krav til hvordan man som utleier skal gå frem. Det er viktig å merke seg at krav om utkastelse av leietaker ofte er todelt. På den ene siden er det prosessen med utkastelse av leietaker, samtidig som det ofte er et krav om ubetalt leie. Rett til utkastelse av leietaker gir deg som utleier ikke krav på ubetalt leie.

Videre er det viktig å merke seg at man gjennom sin vanlige forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte i mange tilfeller får dekket advokatutgifter. Som hovedregelen er det en egenandel på kr 4 000, samt at man betaler 20 % av påløpte kostnader til advokat.
 

Garanti og reklamasjon 

Mange forbrukere er ikke kjent med rettighetene sine. Vi registrerer blant annet at mange forbrukere og for så vidt næringsdrivende blander garanti, og lovbestemte rettigheter og plikter som følger av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Mange forbrukere blir blant annet møtt med at garantien på det de i har kjøpt, for eksempel en bil, har gått ut eller at garantien ikke dekker den aktuelle mangelen, og at det derfor ikke er grunnlag for å klage. Det er da viktig å merke seg at man til tross for dette kan ha krav på å få rettet opp mangelen ved å reklamere etter forbrukerkjøpsloven. 

En garanti er en rett som den næringsdrivende gir forbrukeren, som hovedregelen en rett til å få varen rettet eller ny vare. Hva den enkelte garantien dekker reguleres av vilkårene i garantien. Hvorvidt en konkret mangel gir rett på retting eller ny vare er avhengig av om den aktuelle mangelen omfattes av vilkårene i garantien og om garantien fortsatt gjelder. 

En garanti gir en rettighet til forbrukeren ut over det forbrukeren har krav på etter forbrukerkjøpsloven. Varigheten av garantien varierer mye fra varegruppe til varegruppe. Etter at garantitiden er gått ut vil man som hovedregel fortsatt kunne være dekket av forbrukerkjøpsloven. Grunnen til dette er at garantien som regel har en kortere varighet enn man etter loven har rett til å reklamere etter forbrukerkjøpsloven. For eksempel kan gjerne garantien på en bruktbil være 3 måneder, mens man allikevel vil kunne klage på mangler etter forbrukerkjøpsloven i inntil 5 år etter kjøpet. Det forutsettes da blant annet at man reklamerer innen rimelige tid.  
 

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven 

Kjøp og salg av varer mellom forbruker og næringsdrivende reguleres av forbrukerkjøpsloven. Kjøp og salg av varer mellom forbrukere reguleres av kjøpsloven. 
 

Må være en mangel

For å reklamere er det en forutsetning at det det foreligger en mangel. Det er en mangel ved varen om det er en fabrikasjonsfeil eller om varer ikke samsvarer med det du har fått opplyst og betalt for. 
 

Reklamere innen rimelig tid – absolutt reklamasjonsfrist 

Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven er at man skal reklamere innen 2 måneder etter at man faktisk oppdaget mangelen. Dette er uavhengig av om man burde ha oppdaget mangelen tidligere.  

Det oppstilles også et krav om at det må reklameres innen rimelig tid. Denne regelen kan benyttes for tilfeller hvor det er forhold som tilsier at man skal kunne reklamere etter at det har gått 2 måneder. Hvorvidt det er grunnlag for å reklamere etter at det er gått 2 måneder beror på en skjønnsmessig vurdering. 
 
forbrukerjus Advokat Nicolaisen
Angrerettloven gir forbrukerne krav på en rekke opplysninger ved kjøp av varer eller tjenester på nett, telefonsalg mv. Viktigst av alt er at det gir forbrukeren rett til å angre på slike kjøp.

Har du spørsmål? Kontakt oss

 

Angrerettloven

Angrerettloven gir forbrukerne krav på en rekke opplysninger ved kjøp av varer eller tjenester på nett, telefonsalg mv. Viktigst av alt er at det gir forbrukeren rett til å angre på slike kjøp.

Utgangspunktet er at forbrukeren har 14 dagers angrerett. 

En garanti gir deg rettigheter ut over det som følger av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. 
 
Familierett Jane Kongtorp Lier
Har du behov for bistand i en tvist om utleie av bolig, kan Advokatfirmaet Nicolaisen bistå deg med dette. 

Jane Kongtorp Lier // Senioradvokat

98 60 70 60/ jane@advonico.no

Markedsføringsrett / Forbrukertilsynet 

Mange blander Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet. Hva er egentlig forskjellen? 

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) er en frittstående tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne forebygger og stopper villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår i standardkontrakter.Tilsynet behandler klager fra forbrukere og næringsdrivende, samt tar opp saker på eget initiativ. Tilsynet går ikke inn i konkrete tvister mellom forbruker og næringsdrivende. 

Forbrukerrådeter en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne i konkrete tvister med næringsdrivende og påvirker næringsdrivende og offentlige myndigheter i forbrukervennlig retning.

Den viktigste loven Forbrukertilsynet fører tilsynet med er markedsføringsloven. Med unntak av kapittel 6 i loven, fører Forbrukertilsynet tilsynet med hele loven. Forbrukertilsynet fører også tilsyn med en rekke spesiallover rettet mot forbrukere, herunder blant annet finansavtaleloven og angrerettloven.

Forbrukertilsynet behandler ikke klager næringsdrivende imellom. Dette er et forhold som faller under markedsføringsloven kapittel 6 som faller utenfor tilsynets myndighet. Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven kapittel 6. Uttalelsene fra utvalget er rådgivende og ikke bindende, men legges stort sett til grunn av de næringsdrivende. 

Forbrukertilsynet kan forby næringsdrivende å benytte ulovlig markedsføringstiltak eller urimelig avtalevilkår. Tilsynets vedtak kan rette seg mot selskap og personer som bryter loven, og mot medvirkere. Den næringsdrivende har anledning til å klage et vedtak inn for Markedsrådet. Markedsrådet er et domstolslignende forvaltningsorgan. Vedtak fra Markedsrådet kan ikke påklages, men kan av de næringsdrivende bringes inn for de alminnelige domstolene. Forbrukertilsynet har ikke anledning til dette.   

Hovedregelen er at det skal fastsettes en tvangsmulkt til Forbrukertilsynets vedtak. Tvangsmulkten blir utløst dersom den næringsdrivende handler i strid med vedtaket. Ved brudd på vedtak vil tilsynet fatte vedtak om at den næringsdrivende må betale tvangsmulkten. Et slikt vedtak kan på lik linje med et opprinnelig vedtak klages inn for Markedsrådet.
 

Klagenemnder

Som et alternativ til forliksråd kan det for en forbruker i tvist med en næringsdrivende være et godt alternativ å vurdere å bringe saken inn for en nemd. For at en sak skal kunne bringes inn for en nemnd er det er forutsetning at forbrukeren har forsøkt å løse saken med den næringsdrivende, samt at den næringsdrivende er medlem av nemden. 

Fordelen med å få en sak vurdert for en nemd er at behandling for nemndene som hovedregel er gratis og at nemndene ofte er satt sammen av spesialister innenfor den aktuelle bransjen. Det er imidlertid viktig å merke seg at avgjørelser fra nemnder ikke er bindende for den næringsdrivende, men erfaringsmessig forholder næringsdrivende seg til avgjørelse fra nemndene. Advokatfirmaet Nicolaisen har erfaring med å bistå både næringsdrivende og forbrukere innenfor nemnder, spesielt Finansklagenemnda. 
Spørsmål om forbrukerjus Advokat Nicolaisen
Advokatfirmaet Nicolaisen har god kompetanse innen markedsføringsrett og kan bistå deg som næringsdrivende i dialog med Forbrukertilsynet. 

Christian Halvosen // Senioradvokat
95 83 70 17 / christian.halvorsen@advonico.no
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Eirik Moseng

Eirik Moseng

Eirik Moseng
Advokatfullmektig
Birgitte Nilsen Notø

Birgitte Nilsen Notø

Birgitte Nilsen Notø
Advokatfullmektig