Arv og skifte


Advokatfirmaet Nicolaisen har omfattende og bred kompetanse innenfor ulike arverettslige sakstyper.

Våre advokater bistår både med opprettelse av testament og rådgivning rundt generasjonsskifte, bistand til privat skifte av dødsbo, som bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo, og ved ulike konflikter som tidvis oppstår i forbindelse med arveoppgjør.

Selv om det i Norge er lovregulert pliktdelsarv til livsarvinger (barn og barnebarn) og ektefellearv, er det like fullt mange som velger å opprette et testament.

Dette gjøres fordi man føler et behov for å sikre sine arvinger mot unødig konflikt, eller for å utjevne tidligere ulikheter mellom arvingene.

Det kan også være at man ønsker å tilgodese personer eller organisasjoner som ikke har arverett etter loven (legalarvinger). Testamenter er også hensiktsmessig dersom man ønsker å gjennomføre styrte generasjonsskifter, eksempelvis i forbindelse med at en bedrift overføres fra en generasjon til den neste. Generasjonsplanlegging kan være en fornuftig måte å unngå unødige konflikter, samtidig som familiens verdier sikres.
Arv og skifte Advokat Nicolaisen
Enkelte ganger kan det være mye arbeid og uklarheter rundt et privat skifte. Det kan da være best for alle involverte at man engasjerer en advokat til å bistå med skifte av boet.
I normaltilfellene er det altså begrensinger i adgangen til å bestemme over arven man etterlater seg, man kan f.eks. ikke gjøre noen arveløs. Like fullt er det anledning til å disponere over sine egne midler og eiendeler mens man er i live. I rettslig forstand lager man derfor et skille mellom såkalte livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner, som angir noe om hvorvidt eksempelvis en gaveoverføring kan gjøres uavhengig av arvelovens regler.

I en del tilfeller er det også aktuelt med uskifte, altså at den lengstlevende i et ekteskap velger å videreføre det økonomiske samlivet med den avdøde og dermed utsette skiftet til etter sin egen bortgang. Også samboere kan sitte i uskifte, selv om denne retten mer vesentlig mer begrenset enn ektefellers adgang til dette. Uskifte forutsetter samtykke fra førstavdødes livsarvinger fra andre/tidligere forhold, såkalt særkullsbarn.

Ved et dødsfall varsles normalt avdødes arvinger etter loven, samt andre testamentsarvinger som den lokale tingretten (tidligere også omtalt som skifteretten) kjenner til. Arvingene gis etter dette anledning til å ta over dødsboet til privat skifte, dvs. få utstedt en skifteattest som bemyndiger arvingene til å styre over boet. Man bør imidlertid være oppmerksom på at man ved et privat skifte også overtar ansvaret for avdødes gjeld, slik at dersom man er i den minste tvil om avdødes økonomiske posisjon bør man be om at det utstedes proklama. Ved et proklama gis det fra tingrettens side en frist for at alle som mener at avdøde skyldte penger til å melde sine krav.

Merk at arvinger som kun skal motta en definert sum eller gjenstand, dvs. ikke skal ha en ideell andel av boet, kalles legatar, og ikke umiddelbart gis rettigheter gjennom skifteattest.

Enkelte ganger kan det være mye arbeid og uklarheter rundt et privat skifte. Det kan da være best for alle involverte at man engasjerer en advokat til å bistå med skifte av boet, slik at advokaten gis fullmakt til å være en privat bostyrer. Andre ganger kan det være fornuftig å be tingretten om å åpne offentlig skifte i dødsboet. Det oppnevnes da en bostyrer, altså en advokat som den lokale tingretten har tillit til at vil gjøre en god jobb i å ivareta boets og arvingenes interesser gjennom bobehandlingen.

Fra 1. januar 2014 bortfalt arveavgiften i Norge, likevel slik at arveoppgjør som følge av dødsfall før denne datoen kan være avgiftspliktige. For å redusere arveavgiftsgrunnlaget og arveavgiftsbelastningen i boer der slikt er aktuelt kan det være hensiktsmessig med advokatbistand, både før arvefallet og ved dødsboskiftet. Vær også oppmerksom på i forbindelse med bortfallet av arveavgift bortfalt også reglene som gjorde at man fikk et brudd i kontinuiteten av verdi knyttet til fast eiendom. Tidligere var det slik at man ved fastsettelse av arveavgift fikk fastsatt en ny verdi (inngangsverdi) på fast eiendom, mens man nå arver den skattemessige posisjonen til den man overtar eiendommen fra, dvs. kontinuitetsprinsippet.
arverett advokat Ulrik Motzfeldt
Konflikter kan unngås ved at man gjennom testament, gaver og arveplanlegging lar sin siste vilje bli kjent, og på denne måten letter arbeidet for de etterlatte.

Ulrik Motzfeldt
Advokat
Selv om det sjeldent er ønskelig, skjer det fra tid til annen at det oppstår konflikt i forbindelse med arveoppgjør. Det kan eksempelvis være uenighet om verdifastsettelse, håndtering av boets midler, fordeling av arv og arvegjenstander, men også tolkning av testament og klarlegging av konsekvensen av tidligere ytte gaver og arveforskudd. Slike konflikter løses som regel med dialog, gjerne gjennom advokat, men noen ganger må slike skiftetvister likevel bringes inn for retten. Erfaringsmessig vil det da lønne seg å ha bistand av en advokat som har god kjennskap til arverett, og som kan dra veksler på et kompetent miljø i sitt firma.

Spørsmål og konflikter rundt arv og skifte kan ofte være vanskelig å håndtere. Dette fordi spørsmålene som regel oppstår i kjølevannet av at en nærstående har gått bort, og man befinner seg i en sorgprosess. Konfliktene kan unngås ved at man gjennom testament, gaver og arveplanlegging lar sin siste vilje bli kjent, og på denne måten letter arbeidet for de etterlatte.

Imidlertid er det ikke alt som kan planlegges på forhånd, og for de etterlatte kan arbeidet med skiftet av dødsboet være vanskelig. Ekstra vanskelig kan det bli om det også oppstår konflikt mellom nærstående slektninger. Som advokater vet vi dette, og vi bistår med vår erfaring og kompetanse gjennom hele prosessen.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Relaterte artikler innen arv og skifte
fremtidsfullmakt
fremtidsfullmakt
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
gaver og forskudd på arv
gaver og forskudd på arv