Kontraktsrett


Avtaler, kontrakter, kontraktsrett og obligasjonsrett er sentralt innenfor de aller fleste rettsområder. Obligasjonsretten er læren om formuerettslige ytelsesplikter og herunder er kontraktsretten læren om kontraktene.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen innehar tung kompetanse på kontraktsrettens område. Vi bistår klienter både i rådgivning forut for en kontraktsinngåelse, ved kontraktsinngåelsestidspunktet, ved utarbeidelse av kontraktsmaler og interne retningslinjer/fullmakter for kontraktsinngåelse og løpende under oppfølging av kontrakter. Vi bistår også ved obligasjonsrettslige tvister om innhold og forståelse av en inngått kontrakt.
 
En kan binde seg rettslig gjennom en lovnad og dette ligger til grunn for hele kontraktsretten. En avtalebinding kan skje frivillig eller ufrivillig. Et viktig moment er hvordan andre oppfatter den fremferd man har vist som grunnlag for å avklare om man har bundet seg rettslig eller ikke. Om en med rette kan oppfatte en fremferd som bindende, kan en være bundet selv om en egentlig ikke hadde til hensikt å bli bundet.
kontraktsrett Advokat Nicolaisen
Lovgivningen innenfor kontraktsrettens område er omfattende og består både av lovfestede og ulovfestede regler som kan være bindende eller frivillig og det kreves god innsikt for ikke å trå feil innenfor ulike kontraktstyper og reguleringer. 
 
Hovedregelen etter norsk rett er at en kan inngå en kontrakt når en vil, med hvem vi vil og om hva vi vil. Fra dette utgangspunktet er det mange unntak. Eksempelvis må en ha rettslig disposisjonsevne for å kunne binde seg rettslig.
 
Kontrakter er normalt rettslig bindende for de som inngår disse – uavhengig av om kontrakten inngås som ledd i næringsvirksomhet eller i egenskap av forbruker. Lovgivningen innenfor kontraktsrettens område er omfattende og består både av lovfestede og ulovfestede regler som kan være bindende eller frivillig og det kreves god innsikt for ikke å trå feil innenfor ulike kontraktstyper og reguleringer. 

Tilsvarende gjelder i tilfeller der det er nødvendig å ha forståelse for rollefordelingen og samspillet mellom regulering i kontrakt og det kontraktsrettslige regelverket. De ulovfestede reglene i både kontraktsretten og obligasjonsretten har en viktig plass og kan hentes fra ulike rettskilder som alle skal søke å finne den beste og riktigste løsningen, eksempelvis analogi, utvidende/innskrenkende tolkning, rettspraksis, kontraktspraksis, handelsbruk og juridisk litteratur.
Kontraktstrett Hans Christian Aarnes Advokatfirmaet Nicolaisen
Det beste rådet vi kan gi våre klienter er å benytte juridisk kompetanse før en kontrakt inngås.

Hans-Christian Aarnes // Advokat

Gode råd på et tidlig tidspunkt

Det beste rådet vi kan gi våre klienter er å benytte juridisk kompetanse før en kontrakt inngås. Det er flere grunner til dette, men de viktigste årsakene er for å avklare uavklarte forhold i kontrakten, evaluere risiko og konsekvenser dersom risikoen skulle inntreffe, avklare om en ønsket regulering er tillatt eller ikke, avstemme forventninger mellom partene og generell rådgivning i forbindelse med selve kontraktsinngåelsesprosessen. 

Vi som skriver mange kontrakter vurderer de rettsreglene som gjelder som ramme for de ulike kontraktstypene, som igjen danner grunnlaget for vår rådgivning.
 
Vi ser ofte at klientene kommer til oss først etter at en konflikt har oppstått og da gjerne basert på en kontrakt som har vært forhandlet frem uten bruk av juridisk kompetanse. Prosessøkonomisk er dette mer ressurskrevende enn å bruke litt ressurser og tid på en juridisk gjennomgang forut for selve kontraktsinngåelsen.
 
Trenger du bistand til avtaleforhandlinger, avtaler, vurdering av kontrakter og kontraktsforhandlinger eller ønsker du en vurdering av innholdet i en allerede inngått kontrakt, kan vi bistå med dette – enten du har behov for bistand i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Strømmen, Gjerdrum, Jessheim, Eidsvoll, Råholt og andre steder på Romerike eller i Oslo. Det er bare å ta kontakt med oss.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel