Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Kontraktsrett | Advokat Nicolaisen

Kontraktsrett

Avtaler, kontrakter, kontraktsrett og obligasjonsrett er sentralt innenfor de aller fleste rettsområder. Obligasjonsrett er læren om formuerettslige ytelsesplikter og herunder er kontraktsrett læren om kontraktene.
Advokatfirmaet Nicolaisen innehar tung kompetanse på området kontraktsrett. Vi bistår klienter både i rådgivning forut for en kontraktsinngåelse, ved tidspunktet for kontraktsinngåelse, ved utarbeidelse av kontraktsmaler og interne retningslinjer/fullmakter for kontraktsinngåelse, samt gjennom løpende oppfølging av kontrakter. Vi bistår også på kontraktsrett ved obligasjonsrettslige tvister om innhold og forståelse av en inngått kontrakt.
 
portrettbilde_sjur_ringstad_ny3-min
Skrevet av Sjur RingstadAdvokat / Partner 
91 79 76 73 | E-post | Linkedin
Sjur Ringstad

Trygg bistand innenfor kontraktsrett

Lovgivningen innenfor området kontraktsrett er omfattende og består både av lovfestede og ulovfestede regler som kan være bindende eller frivillige, og det kreves god innsikt for ikke å trå feil innenfor kontraktsrett – med ulike kontraktstyper og reguleringer.

Advokatfirmaet Nicolaisen besitter den nødvendige kompetansen, med flere advokater som har kontraktsrett som sitt spesialområde og fagfelt. Vi yter juridisk bistand innenfor kontraktsrett til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner og offentlige instanser.
 
Hovedregelen etter norsk kontraktsrett er at en kan inngå en kontrakt når en vil, med hvem vi vil og om hva vi vil. Fra dette utgangspunktet er det mange unntak innen kontraktsrett. Eksempelvis må en ha rettslig disposisjonsevne for å kunne binde seg rettslig.

 

Kontraktsrett er omfattende og komplisert

Området kontraktsrett er omfattende og kan være komplisert å manøvrere i. En kan binde seg rettslig gjennom en lovnad, og dette ligger til grunn for all kontraktsrett. En avtalebinding kan skje frivillig eller ufrivillig. Et viktig moment er hvordan andre oppfatter den fremferd man har vist som grunnlag for å avklare om man har bundet seg rettslig eller ikke. Om en med rette kan oppfatte en fremferd som bindende, kan en være bundet av kontraktsrett selv om en egentlig ikke hadde til hensikt å bli bundet.
 
Kontrakter er normalt rettslig bindende for de som inngår disse – og med hensyn til kontraktsrett – uavhengig av om kontrakten inngås som ledd i næringsvirksomhet eller i egenskap av forbruker.
 
Tilsvarende gjelder i tilfeller der det er nødvendig å ha forståelse for rollefordelingen og samspillet mellom regulering i kontrakt og regelverket som omhandler kontraktsrett. De ulovfestede reglene som berører både kontraktsrett og obligasjonsrett har en viktig plass og kan hentes fra ulike rettskilder som alle skal søke for å finne den beste og riktigste løsningen – eksempelvis analogi, utvidende/innskrenkende tolkning, rettspraksis, kontraktspraksis, handelsbruk og juridisk litteratur.
 
kontraktsrett Advokat Nicolaisen
Lovgivningen innenfor området kontraktsrett er omfattende og består både av lovfestede og ulovfestede regler som kan være bindende eller frivillig, og det kreves god innsikt for ikke å trå feil innenfor ulike kontraktstyper og reguleringer.

Har du spørsmål om kontraktsrett? Ta kontakt med oss

 

Be om gode råd vedrørende kontraktsrett – på et tidlig tidspunkt

Det beste rådet vi kan gi våre klienter er å benytte juridisk kompetanse innenfor kontraktsrett før en kontrakt inngås. Det er flere grunner til dette, men de viktigste årsakene er for å avklare uavklarte forhold i kontrakten, evaluere risiko og konsekvenser dersom risikoen skulle inntreffe, avklare om en ønsket regulering er tillatt eller ikke, avstemme forventninger mellom partene og generell rådgivning innenfor kontraktsrett – i forbindelse med selve kontraktsinngåelsesprosessen.
 
Vi som skriver mange kontrakter vurderer de rettsreglene for kontraktsrett som gjelder som rammeverk for de ulike kontraktstypene – som igjen danner grunnlaget for vår rådgivning i forbindelse med kontraktsrett.
 
Vi ser ofte at klientene kommer til oss først etter at en konflikt har oppstått og da gjerne basert på en kontrakt som har vært forhandlet frem uten bruk av juridisk kompetanse innenfor kontraktsrett. Prosessøkonomisk er dette mer ressurskrevende enn å bruke litt ressurser og tid på en juridisk gjennomgang av kontraktsrett forut for selve kontraktsinngåelsen.
 
Trenger du gode råd i forbindelse med kontraktsrett – som bistand til avtaleforhandlinger, avtaler, vurdering av kontrakter og kontraktsforhandlinger, eller ønsker du en vurdering av innholdet i en allerede inngått kontrakt, kan vi bistå med dette.  Vi gir bistand innenfor området kontraktsrett både i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Strømmen, Gjerdrum, Jessheim, Eidsvoll, Råholt og andre steder på Romerike eller i Oslo. Det er bare å ta kontakt med oss.
 
Alle våre advokater er høyt kvalifiserte innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – som for eksempel kontraktsrett – og yter juridisk bistand til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner og offentlige instanser.


Generell kontraktsrett

Generell kontraktsrett omhandler de allmenne reglene for opptreden, rettigheter og plikter i et kontraktsforhold. Kontraktsrett har hatt en langvarig utvikling i rettspraksis. Prinsippene for kontraktsrett vil i stor grad kunne anvendes for alle typer kontrakter, og vil være det vi kaller for bakgrunnsretten.

Bakgrunnsretten er deklaratorisk, som innebærer at den kan fravikes ved spesifikke avtaler, siden det som utgangspunkt foreligger avtalefrihet (man kan avtale hva man vil, så lenge det ikke strider mot lov, ærbarhet eller åpenbar urimelighet).

Bakgrunnsretten vil komme inn og utfylle tause eller uklare avtaler, dersom den motsatte regel ikke spesielt er avtalt på området kontraktsrett.
 

Spesiell kontraktsrett

Spesiell kontraktsrett omfatter de særskilte reglene som finnes i lov, rettspraksis eller bransje- og kontrakts-praksis for de enkelte kontrakts-typene – eksempelvis forbrukerkjøp, fast eiendom, håndverker-tjenester, entreprise, forsikringsavtaler, husleieforhold og arbeidsforhold.

Således er kjøpsrett, entrepriserett, forsikringsrett, boligrett og arbeidsrett ulike typer rettsområder som regnes som spesiell kontraktsrett.
 

Kontraktsrett og force majeure

Force majeure er en betegnelse som benyttes innenfor kontraktsrett. Dette er en beskrivelse av en ytre, uventet og ekstraordinær hendelse – med et omfang som er av en slik art at den er til hinder for at partene kan oppfylle en kontrakt. Force majeure innen kontraktsrett forutsetter også at kontraktspartnerne ikke har kontroll over hendelsen, eller rimeligvis ikke kunne forutse den.

Innen kontraktsrett er force majeure en situasjon som kjennetegnes av at den oppstår utenfra – og er ekstraordinær og ukontrollerbar. Eksempler på force majeure innenfor kontraktsrett kan være jordskjelv, krig, flom, generalstreik m.m.

Kontraktsrett kan – når hendelser ligger utenfor partenes kontroll og forutsetninger i en slik grad at det faller inn under betegnelsen force majeure – påvirke og suspendere partenes ansvar for oppfyllelse av kontrakten.
Hans Christian Aarnes Advokatfirmaet Nicolaisen
Vi ser ofte at klientene kommer til oss først etter at en konflikt har oppstått og da gjerne basert på en kontrakt som har vært forhandlet frem uten bruk av juridisk kompetanse innenfor kontraktsrett.

Hans Christian Aarnes // Senioradvokat
92 23 76 86 / hca@advonico.no
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Advokat / Partner
Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg
Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Eirik Moseng

Eirik Moseng

Eirik Moseng
Advokatfullmektig