Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Prosedyre og rettsforhandlinger | Advokat Nicolaisen

Prosedyre og rettsforhandlinger

Prosedyre og rettsforhandlinger


Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr juridisk bistand innen prosess, prosedyre og rettsforhandlinger. Våre advokater har solid og bred erfaring på alle felt og områder.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen prosedyre og rettsforhandlinger

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Ole Sperre

Ole Sperre

Ole Sperre
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Megling

Advokatfirmaet Nicolaisen bistår i stor utstrekning med megling og tvisteløsning. Megling kan bidra til å løse saken raskere og mer kostnadseffektivt enn ved en rettslig prosess. Dessuten kan megling bidra til at partene kan samarbeide i fremtiden.

Oppstår det tvist med en forretningsforbindelse eller i familien kan vi tilby megling. Avtalt med din motpart å kontakte oss for megling. Før megling vil vi kontakte dere begge for å motta opplysninger om sakens faktiske forhold. Vi vil deretter gjennomføre meglingsmøte med det formål å oppnå en minnelig løsning mellom dere.
 

Rettslig prosess

Vi har en filosofi som innebærer at vi generelt søker å unngå rettslige prosesser i den utstrekning dette er mulig. Årsaken til dette er at vi ser at rettslige prosesser ofte kan være både svært kostbare økonomisk samt ressurskrevende og belastende for partene. Noen ganger lar saker seg imidlertid ikke løse ved dialog eller forhandlinger, og man er kanskje tvunget til å få en rettslig avgjørelse.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen har betydelig erfaring med rettslige tvistebehandling og prosedyre. 

 

Forliksråd

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen. Dommerne i forliksrådet består av legfolk med erfaring utenfor rettssystemet. Alle saker som har en tvisteverdi på under kr. 125 000 og hvor motparten ikke er bistått av advokat skal innbringes for forliksrådet. Forliksrådet kan ikke avsi dom om kravet utgjør mer enn kr. 125 000. Unntak fra dette er eksempelvis om innsigelsen til klagemotparten er åpenbar grunnløs.

 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Tingrett

Sivile saker behandles normalt av en dommer. I arbeidsrettssaker er det to fagkyndige meddommere. 
 
Domstolene tilbyr rettsmekling, det vil si at partene sammen med sine advokater deltar i et møte med retten. I rettsmeklingen får partene anledning til å forklare dommeren sitt syn på saken. Sammen med partene forsøker dommeren å hjelpe partene til å oppnå en minnelig løsning. Forutsetningen for rettsmekling er at partene er enige om at dette skal avholdes. Såfremt partene ikke oppnår en minnelig løsning avholdes hovedforhandling. 
 
Under hovedforhandlingen redegjør dommeren kort for saken slik retten har oppfattet saken. Etter at retten har redegjort for saken innleder saksøker sin advokat saken med et innledningsforedrag. Saksøkte sin advokat holder deretter sitt innledningsforedrag med supplerende bemerkninger til innledningsforedraget til saksøker sin advokat. Alle skriftlige bevis må dokumenteres, det vil si at advokaten må lese opp fra hvert enkelt dokument hva dommeren skal kunne bruke av bevis ved avsigelse av dom. I innledningsforedraget legger våre advokater vekt på å forklare dommeren betydningen av de enkelte bevisene. 
 
Etter innledningsforedragene forklarer partene seg om saken og hva som har skjedd. Etter partsforklaringer føres vitnebevis, det vil si at vitner forklarer seg om hva som faktisk har skjedd i saken. 
 
Etter partsforklaringer og vitnebevis avholdes prosedyrer. Saksøker sin advokat holder først sin prosedyre. Deretter kommer saksøkte sin advokat sin prosedyre. I prosedyren anfører hver av advokatene hvorledes bevisene i saken skal tolkes. Videre redegjør advokatene for det rettslige grunnlaget dommeren må vurdere ved avsigelse av dom. 

 

Lagmannsrett

Lagmannsretten tilbyr også rettsmekling om partene ønsker dette. 
 
Oppnås ikke en minnelig løsning avholdes hovedforhandling. Denne foregår stort på samme måte som i tingretten. I lagmannsretten er det imidlertid tre dommere, mens det i tingretten kun er 1 dommer. 

 

Høyesterett

Om saken har prinsipiell karakter kan saken innbringes for Høyesterett. Hensett til det betydelige antall saker som bringes inn for domstolene er det kun et fåtall av saker som bringes inn for Høyesterett. 

 

Jordskifteretten

Jordskifteretten behandler tvister og spørsmål knyttet til fast eiendom. Eksempelvis kan en sak bringes inn for jordskifteretten om partene har behov for å bytte om på arealer og rettigheter eller klarlegge eiendomsgrenser. 
 
Jordskifteretten kan avsi dom i saker hvor det er uenighet knyttet til fast eiendom og kan også avholde skjønn. 

 

Skjønnsprosess

Er partene enige om at en av partene skal overta den annens eiendom eller en del av en annens eiendom kan partene bringe saken inn for tingretten med begjæring om skjønn. I denne prosessen fastretten retten prisen på eiendommen som overtas av den annen part. 

 

Alternative tvisteløsninger - nemder m.m

Det finnes en rekke nemder og tvisteløsningsorganer. Disse kommer ofte som et alternativ til å bringe saken inn for de ordinære domstoler. Vi skal nedenfor si litt om fordelene ved dette, og si litt om noen av de organene som finnes. 

Det er noen generelle vilkår som må være oppfylt før en sak kan bringes inn for en nemnd: 
 • At saken er forsøkt løst med den næringsdrivende
 • Skriftlig avslag på krav eller manglende svar på brev sendt til næringsdrivende (2-3 uker). 
 • Selskapet må være tilknyttet nemnda / bransjeorganisasjonen /forening  

Vilkår, pris mv. varierer fra nemnd til nemnd. Det er derfor viktig å gå inn på hjemmesiden til den enkelte nemd og kontrollere krav til klagen, saksgang, frister mv. 

 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Hva er fordelene med å benytte seg av nemnder? 

 • Lavterskeltilbud
 • Ofte er nemndene satt sammen av spesialister innenfor sitt fagområde, eks. finansklagenemnda avdeling bank består av representanter for bankene på ene siden og forbrukerne på andre representert v/forbrukerrådet, leder av avdeling bank er Trygve Bergsåker. 
 • Vinner du på vegne av forbruker vil de næringsdrivende som regel følge dom/uttalelse i saken. Taper du kan du vurdere å ta den videre i rettssystemet. 
 • Enten gratis eller svært lave kostnader – som hovedregel et lite behandlingsgebyr betalt av den næringsdrivende.  Kostnadene til advokat kommer i tillegg. 
 • Skriftlig saksbehandling, noe som er tidsbesparende. 

 

Ulemper

 • Lang saksbehandlingstid (men det er det tidvis hos domstolene også)
 • Avgjørelser fra nemnda er rådgivende og ikke bindende. 
 • Behandler som hovedregel ikke klager mellom næringsdrivende 
 • Forutsetning at selskap du ønsker klage inn er medlem av foreningen, og det er eksempler  på selskap som har meldt seg ut etter omfattende klager 
 • Det tilkjennes som den store hovedregel ikke saksomkostninger. 

 

Nyttige lenker


Boligtvistnemnda: 
- Saker mellom forbruker og entreprenør om kjøp eller oppføring av ny bolig 
- www.boligtvistnemnda.no  

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon: 
- Saker vedr. salg av elektroniske kommunikasjonstjenester (innholdstjenester, telefoni, bredbånd mv.)  
- www.brukerklagenemnda.no

Elklagenemnda: 
- Klage på feil hos strømleverandør eller netteier, eks. strømregning. 
- www.elklage.no

Finansklagenemnda: 
- Består av fem nemnder og sekretariat: Bank, Inkasso (tidl. Inkassoklagenemnda), Skadeforsikring, personforsikring og eierskifteforsikring. 
- www.finkn.no 

Forbruker Europa: 
- Klage på feil eller mangel på en vare eller tjeneste, som du har kjøpt av næringsdrivende i Europa. 
- forbrukereuropa.no/slik-klager-du

Håndverkerklagenemnda: 
- Tvist mellom forbruker og håndverker når håndverker har utført arbeid på forbrukerens eiendom – kun saker etter håndverkertjenesteloven. 
- Håndverker må være medlem av en av de større foreningene, se oversikt hjemmeside. 
- www.handverkerklagenemnda.no

Norsk Reiselivsforum (Transportklagenemnda og pakkereisenemnda):
- Behandler klager på buss, tog, t-bane / trikk, fly, pakkereiser og båt.  
- reiselivsforum.no

Parkering: 
- www.parkeringsklagenemnda.no

Pasientklagenemnda:
- Behandler saker om; pasientskadeerstatning, behandlingsreiser, behandling i utlandet og helsestønad. 
- helseklage.no

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester:
- Tvister mellom kjøper og eiendomsmegler /advokat vedr. megler/ advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven
- Behandler ikke tvister mellom kjøper og selger
- www.eiendomsmeglingsnemnda.no

Reklamasjonsnemnda for takstmenn: 
- www.takstklagenemnd.no
 
 
*****
I tillegg til nevnte nemnder har vi ytterligere noen domstolslignende organer det kan klages til. Disse skiller seg fra nemndene ved at avgjørelsene er bindende for partene. 
 
Forbrukerombudet / Markedsrådet: 
- Behandler klager fra forbrukere og næringsdrivende for brudd på markedsføringsloven mv.  (markedsføring og urimelig vilkår i standardkontrakter).
- Forbrukerombudet kan fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt eller bringe saken inn for Markedsrådet. 

Markedsrådet: Domstolslignende forvaltningsorgan 
Avgjørelser i Markedsrådet er bindende og kan ankes av den næringsdrivende inn for tingretten. Forbrukerrådet har ikke ankeadgang. Svært sjelden næringsdrivende velger å anke. - Det kan tilkjennes saksomkostninger  
- Les mer: www.forbrukerombudet.no
- www.markedsradet.no 

Forbrukerrådet / Forbrukerklageutvalget (tidl. Forbrukertvistutvalget): 
- Avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverktjenester, angrerett mv. 
- Domstolslignende forvaltningsorgan 
- Det er en forutsetning at Forbrukerrådet har forsøkt å mekle mellom partene. 
- Merk: Ny forbrukerklagelov av 1. mars 2017 med tilhørende forskrift. Loven gjelder for saker mottatt etter 1. mars 2017. Nytt av loven: Behandle prinsipielle saker utenfor utvalgets virkeområde, og som heller ikke hører inn under andre klageorgan. Dette kan være saker som berører mange forbrukere «gruppesøksmål» / behov for rettslig avklaring, eks. Tesla-saken, hvor flere forbrukere klaget inn Tesla pga. feilopplysning om bilens effekt og akselerasjon. - Fatter forvaltningsvedtak som ikke kan påklages, men kan bringes inn for de alminnelige domstoler innen en måned etter vedtak fattet.Sak behandlet av utvalget kan dermed ikke behandles av Forliksrådet.  

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser:
- www.kofa.no

KFIR - klagenemnda for industrielle rettigheter: 
- Uavhengig domstolslignende organ. 
- Etter klage overprøver KFIR Patentstyrets avgjørelser innenfor patent, varemerke-, og designrettigheter, samt at KFIR avgjør i forhold til foretaksnavn mv. 
- Avgjørelse kan ankes inn for tingretten innen 2 mnd.